Multiusuari amb diferents nivells d'accés
  Control i validació de clients, sortides, reserves, horaris, tripulants
  Associar documentació (pdf, excels, words, imatges,...) a clients
  Control de la capacitat màxima de les sortides, les activitats i del repartiment equitatiu de persones entre els guies d'una activitat
  Diferents tipus de clients i preus (adults, nens, familiars i acompanyants)
  Gestió de paquets de sortides comprades pel clients i control de saldo al fer les reserves
  Gestió de grups
  Lloguer articles als clients i grups

Eines

  HTML5 + Javascript + CSS3
  Bootstrap 3
  PHP + MySQL
  Peticions AJAX (Asynchronous JavaScript And XML)
  PHPExcel i PDFlib
Gestió d'activitats en una sortida
Gestió de clients
Horari setmanal de sortides
Llista sortides
Dades reserva
Dades reserva (2)
Horari tripulació
Grups de submarinistes
Gestió equipament utilitzat pels submarinistes