Manteniment de treballadors i dels seus contractes
  Gestió de peticions de vacances
  Gestió de torns de treball. Generació automàtica de torns
  Visualitzar vacances i torns de treball en forma de llista, calendari mensual (vacances), calendari setmanal (torns)
  Control de dies de vacances disponibles segons el tipus de contracte i les baixes del treballador i avisos de finalització dels contractes
  Enviament automàtic d'emails amb avisos de canvis d'estat de les vacances i torns de treball setmanals
  Generació documents Excel, Pdf's i codis QR
  Web específica per a treballadors per : Demanar dies vacances, veure l'estat de les seves vacances, baixes i l'horari de torns setmanal
  Web específica de selecció de personal : Recopilar dades profesionals, qüestionari tipus test, estudi i valoració del candidat

Eines :

  HTML5 + Javascript + CSS3
  Bootstrap 4
  AJAX
  Moment.js
  Base de dades MySQL

Captures Pantalles Intranet Gestió

Llista peticions de vacances
Dades treballador
Vacances del treballador
Visualitzar vacances dels treballadors
Visualitzar torns setmanal dels treballadors
Plantilla base del torn setmanal d'un treballador
Gestió de candidats
Gestió de baixes, absències i descansos
Avisos d'acabament de contractes i vacances pendents

Captures Pantalles Intranet Treballadors

Mostrar dades treballador i peticions de vacances realitzades
Nova petició de vacances
Visualitzar horari setmanal del treballador